MITSUBISHI ELECTRIC เครื่องปรับอากาศ

mitsubishi-air
วันที่ 29 มกราคม 2562

MITSUBISHI ELECTRIC 
เครื่องปรับอากาศ รุ่น MSY-GR13VF

PM 2.5 เทคโนโลยีเพื่ออากาศสะอาด
ช่วยกรองและตรวจจับสิ่งเจอปนอนุภาคขนาดเล็ก 2.5 ไมคอรนในอากาศ ด้วยประจุไฟฟ้า

mitsubishi-air