Beko NeoFrost & ProSmart

Beko NeoFrost & ProSmart

Beko NeoFrost : ระบบความเย็นแยกส่วนอัจฉริยะ เย็นเร็ว 2 เท่า กลิ่นไม่ปะปน รับประกัน 12 ปี*

Beko ProSmart : Invertor Motor ซักด่วนใน 28 นาที ลดรอยยับขณะซัก รับประกัน 12 ปี*